Monthly Archives: Nisan 2011

Tekfurun Kızı

Standard


sen bir düş imişsin kuşluk çağında
soluma tükürdüm rabbim gafurdur
bilesin kavuşmak yoktur islamlıkta
kavuşan kısmısı ancak gavurdur.
(Süleyman Çobanoğlu)

Ben Olmasaydım…

“Ben olmasaydım, şimdi bunları okumazdın sen. başka şeyler yapardın, başka şeyler okurdun muhakkak… 
ben olmasaydım, akşamlar yine bu kadar güzel olur muydu?..
o şarkı kimin içinden akardı öyle usulca?..
o şarkıyı kim söylerdi sesi tükeninceye kadar?..
üstüme serilen gökyüzü, ben olmasaydım, sen yine bu kadar mavi olur muydun?” (Burhan Eren/Yıldızlı Atlas)

Geldi Amma Neyleyim

Gül hazin, sümbül perîşan… Bağzârın şevki yok;
 
Derdnâk olmuş hezâr-ı nağmekârın şevki yok;
 
Başka bir hâletle çağlar, cûybârın şevki yok;
 
Âh eder, inler nesîm-i bî karârın şevki yok;
 
Geldi ammâ neyleyim, sensiz bahârın şevki yok.
 
 
Farkı yoktur  giryeeden rûy-ı çemende jâlenin,
 
Hun-ı hasretle dolar câm-ı safâsı lâlenin,
 
Meh bile zücretle âgûşunda ağlar hâlenin,
 
Gönlüme te’siri olmaz âteş-i seyyâlenin…
 
Geldi ammâ neyleyim, sensiz bahârın şevki yok.
 
 
Rûha verdikçe peyâm-ı hasretin her bir sehâb
 
Câna geldikçe temâşâ-yı ufukdan pîç ü tâb
 
İhtizâz eyler çemen, izhâr eyler bin ızdırâb
 
Hem tabîat münfail hecrinle hem gönlüm harâb
 
Geldi ammâ neyleyim, sensiz bahârın şevki yok.