Category Archives: Gazel

Küfr-i Zülfün (Delkesh)

Standard

Alim Qasımov-Fuzûlî Gazel

Küfr-i zülfün salalı rahneler îmânımıza
Kâfir ağlar bizim ahvâl-i perîşânımıza

(Saçının kafirliği (ya: karalığı)  imanımızda gedikler açtığından beri, kafir bile bizim perişan halimize acır oldu.) 

Seni görmek müteazzir görünür böyle ki eşk
Sana baktıkça dolar dîde-i giryânımıza

(Seni görmek imkansız oldu, öyle ki, sana baktıkça ağlayan gözümüze kanlı yaşlar doluyor.) 

Cevri çok eyleme kim olmaya nâgeh tükene
Az edip cevr ü cefâlar kılasın cânımıza

(Eziyeti çok etme, Allah korusun ansızın bitiverir, Sen bizi
eziyeti az tutmak yoluyla cezalandır) 

Eksik olmaz gamımız bunca ki bizden gam alıp
Her gelen gamlı gider şâd gelip yanımıza

(Sürekli kederli bir haldeyiz, öyle ki yanımıza mutlu gelenler bile, bizim kederimizden etkilenip gamlı ayrılıyorlar yanımızdan)

Gam-ı eyyâm Fuzûlî bize bîdâd etti
Gelmişiz acz ile dâd etmeğe sultânımıza

 (Zamanın kederi bize adaletsizlik etti, acizliğimiz ile sultanımızdan imdat dilemeye geldik)

 

Fuzûlî

Bâd-ı Seher

Standard

Senin bûy-ı zülfünden almak için eser
Yüz sürer eşiğine bâd-ı seher

(Seher yeli, senin saçının kokusundan bir nebze
alabilmek için eşiğine yüz sürer ) 

Severem didiğüme hışm itme
Hiç olmaz çü bî-günah beşer

(Seni seviyorum deyişime  hışm etme,
zira beşer içinde günahsız kimse yoktur.)

Cem Sultan

Tefe’ul*

Standard

Turre’-i cânan elinden el-gıyâs
Yandım ol su’ban elinden el-gıyâs

Bir nazarda gözleri bin cân alır
Şol iki fettân elinden el-gıyâs

(Sevgilinin kıvrım kıvrım saçlarından imdat
Ol yılanın elinden yandım, imdat

Gözleri Bir bakış ile bin can alır
O iki fitnecinin elinden imdat)

Ahmet Paşa Divanı, Akçağ yay. Sf 130

“*Bazı hâdiseleri, tevafukları uğurlu saymak. Meselâ: Bir kitabı rast gele açarak ilk tevafuk eden yeri okuyup ona dikkat ederek onu uğurlu ve esas bir ders sayma gibi.”

Sorsa Canan Bilmezem Kâm-ı Dil-i Şeyda Nedir….

Standard

Öyle sermestem ki idrak etmezem dünya nedür
Ben kimem saki olan kimdir mey ü sahba nedür

Gerçi canandan dil-i şeyda için kam isterim
Sorsa canan bilmezem kam-ı dil-i şeyda nedür 

Vasldan çün aşık-ı müstâğni eyler bir visal
Aşıka maşukdan her dem bu istiğnâ nedür